Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GGE distribúcia, a. s. spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne spoločnosť GGE distribúcia, a. s. alebo ňou poverené osoby. Osobné údaje uchováva spoločnosť GGE distribúcia, a. s. len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klientov a obchodných partnerov

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zamestnanca (uchádzača o zamestnanie)

Informácia o právach dotknutých osôb

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

 

Zodpovedná osoba:

e-mail: gdpr@gge.sk
telefón: +421 2 3268 3800

 

Na stiahnutie

 

Informácie o znečisťovaní životného prostredia:

Integrované povolenie:

 

Vyhodnotenie štandardov kvality:

 

Rozhodnutia ÚRSO:

 

Iné:

 

Archív informácií o znečisťovaní životného prostredia: