Služby

zarazka

elektrina a plynElektrina

Zabezpečujeme distribúciu elektrickej energie v rámci územia lokálnej distribučnej sústavy LDS Priemyselného areálu v Považskej Bystrici

Pre zákazníkov lokálnej distribučnej sústavy (LDS) zabezpečujeme distribúciu elektrickej energie z napäťovej úrovne 22 kV a z napäťovej úrovne 0,4 kV vlastnými zariadeniami, pre ktoré zabezpečujeme prevádzku, údržbu a servis. Celkový distribuovaný objem prekračuje 30,6 Wh. Počet zákazníkov, ktorým distribuujeme, je viac ako 100.

Elektrickú energiu do lokálnej distribučnej sústavy LDS Priemyselného areálu v Považskej Bystrici dodávame dvoma nezávislými cestami:

zarazka2

elektrina a plynPlyn

Zabezpečujeme distribúciu plynu v rámci územia LDS Priemyselného areálu v Považskej Bystrici

Našim klientom zabezpečujeme aj distribúciu plynu na vykurovanie objektov, pre účely výroby svojich produktov a prípravu teplej úžitkovej vody.

Zemný plyn do priemyselného areálu dovádzame cez samostatnú VTL prípojku, ktorá je využitá do paroplynového cyklu (PPC) Tepláreň a.s., kde zemný plyn využívame pre paroplynový cyklus na výrobu elektrickej energie a tepla. VTL prípojku dovádzame do regulačnej stanice plynu, kde je vstup VTL 2,5 MPa a výstup STL do areálu 0,060 MPa. Distribúciu plynu po Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici realizujeme nadzemnými potrubnými trasami po energomoste až k jednotlivým zákazníkom.

zarazka3

vodaPitná a technologická voda

Našim klientom dodávame i pitnú a technologickú vodu, prevádzkujeme neverejné vodovody a kanalizácie

Na území priemyselného areálu zabezpečujeme aj distribúciu pitnej a úžitkovej vody vlastnými zariadeniami. Pitná voda je odoberaná z verejného vodovodu Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. a je pravidelne kontrolovaná. Technologickú vodu dodávame hlavne pre prevádzku paroplynového cyklu (PPC) a taktiež pre veľkých odberateľov. 

zarazka2

odpadOdpad a kanalizácia

Zabezpečujeme odvádzanie odpadových vôd splaškovou, chemickou a jednotnou kanalizáciou

Vlastníme a prevádzkujeme sieť splaškovej a dažďovej kanalizácie v Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici. Splaškovou kanalizáciou odvádzame splaškové odpadové vody vznikajúce v areáli do verejnej kanalizácie Považskej vodárenskej spoločnosti. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch odvádzame samostatnou dažďovou kanalizáciou a čistíme ich od usaditeľných a plávajúcich látok a olejových roztokov. Naši pracovníci sa starajú o vodovody a kanalizácie v Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici, o ich chod a funkčnosť, vykonávajú ich údržbu, opravy, zabezpečujú montáž overených určených meradiel- vodomerov, meračov tepla a plynomerov. V neutralizačnej stanici zneškodňujeme kyslé a alkalické odpady a vodu s obsahom niektorých kovov. Deemulgačná stanica nám naopak slúži na zneškodňovanie rezných emulzií a zmesí oleja s vodou.