Deemulgácia

Neutralizačná a deemulgačná stanica

Počas roku 2023 prebehla kompletná rekonštrukcia našej prevádzky na spracovanie kvapalného priemyselného odpadu.

Automatizovaným riadením chodu liniek a presným dávkovaním činidiel sme dosiahli zvýšenie účinnosti celej linky, vďaka čomu ponúkame kvalitnejšie a efektívnejšie čistenie odpadových vôd.

Vylepšili sme aj proces kalového hospodárstva, pre odvodnenie kalov používame kalolisy, ktoré eliminujú negatívne environmentálne dopady dlhodobého skladovania kalu.

Neutralizačná stanica bola doplnená o biologický stupeň, ktorý výrazne prispieva k dosiahnutiu požadovaných limitov vyčistenej vody.

Procesy čistenia priemyselných odpadových vôd vylepšujeme nie len modernizáciou našich liniek ale aj hľadaním doplňujúcich modulov a nových typov chemikálií vhodných pre našu modernú linku. Rovnako investujeme do rozvoja našich odborných kapacít,  máme dedikovaného laboranta a chemika.

Technológie

 

  • Technológia pozostáva z troch liniek, čo nám umožňuje flexibilne reagovať na dodávku rôznych druhov kvapalných odpadov.

 

  • Čistené sú napríklad vody s obsahom ťažkých kovov, rezné emulzie, rôzne oplachové vody, moriace roztoky…

 

  • Technologické linky pracujú v automatickom vsádzkovom režime s možnosťou manuálneho režimu a úpravou procedúr.

 

  • Po chemických procedúrach v reaktoroch pokračuje spracovanie a flotácia v separačných reaktoroch.

 

  • Odvodnenie vyzrážaných kalov zabezpečujú

 

  • Riadenie a dávkovanie chemikálií ako aj celý proces čistenia je zabezpečený automaticky.

 

  • Zostatkové organické znečistenie sa znižuje pomocou biologického čistenia so separáciou na ultrafiltračných membránach.