Deemulgácia

Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala GGE Distribúcii integrované povolenie na prevádzku deemulgačnej a neutralizačnej stanice. V neutralizačnej stanici zneškodňujeme kyslé a alkalické odpady a vodu s obsahom niektorých kovov. Deemulgačná stanica nám naopak slúži na zneškodňovanie rezných emulzií a zmesí oleja s vodou. Spracovávame odpady pochádzajúce z priemyselných podnikov z celého slovenska a taktiež z okolitých výrobných podnikov. Cieľom oboch staníc je znížiť dopad výroby na životné prostredie spracovaním nebezpečných odpadov do menej zaťažujúcich látok a odpadov.

Deemulgačnej stanici bola povolená maximálna ročná kapacita spracovania nebezpečného odpadu na 7 800 ton, zatiaľ čo neutralizačná stanica má maximálnu ročnú kapacitu 29 200 m3 nebezpečného odpadu.