O nás

Sme distribučná spoločnosť – vlastník a prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy v Považskej Bystrici a Bratislave, kde zabezpečujeme distribúciu elektriny a prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete v Považskej Bystrici a Snine, kde zabezpečujeme distribúciu plynu.

Zabezpečujeme dodávku pitnej a technologickej vody. Prevádzkujeme neverejné vodovody a kanalizácie, zabezpečujeme odvádzanie odpadových vôd splaškovou a dažďovou kanalizáciou.

Zabezpečujeme zneškodňovanie kvapalných odpadov neutralizáciou a deemulgáciou.

Naše činnosti spadajú pod dohľad ÚRSO a SIŽP a naše ceny služieb sú v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Našou snahou je zabezpečiť klientom bezporuchovú distribúciu energií v rámci vymedzeného územia a rovnako minimalizovať výpadky dodávok energie.

Dodávame energiu, máme čísla

90,6 GWh

Objem distribúcie elektriny

26 km

Prevádzkovaných distribučných vedení

7,2 mil. EUR

Tržby

566 GWh

Objem distribúcie plynu

5,1 km

Plynových potrubí

Hodnoty a poslania

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

História

História závodu na výrobu a dodávku energií ako obslužnej výroby je spojená so vznikom podniku Považské strojárne, pôvodne Československá zbrojovka, účastinná spoločnosť Brno, závod Považská Bystrica v roku 1929. Energetika so svojou výhrevňou patrila spolu s hutnou výrobou medzi prvé výroby Považských strojární.

1946

Postavenie prvej teplárne s výrobou elektrickej energie

1962

Uvedenie do prevádzky novej parnej kotolne

1972

Začiatok dodávky tepla pre mesto Považská Bystrica

1981

Uvedenie do prevádzky horúcovodnej kotolne a spaľovne odpadov

 

 

1998

Uvedenie do prevádzky systému riadenia energetického hospodárstva na meranie a reguláciu všetkých energií

druhý polrok 2009

Začiatok výstavby Paroplynového  cyklu Považská Bystrica

19.11.2010

Prvá dodávka elektriny do distribučnej siete

01.01.2011

Začiatok poskytovania podporných služieb sekundárnej regulácie pre potreby PS

12.01.2011

Začiatok dodávky tepla do verejných rozvodov

07.06.2012

Nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie SIŽP Žilina o uvedení stavby do trvalého užívania

07/2012

Ukončená výstavba nového plynového kogeneračného zdroja v kotolni Mlyny Dunajská Streda

03/2013

Začiatok prevádzky zrekonštruovanej protitlakovej turbíny

Predchádzajúci Nasledujúci