Voda

Našim klientom dodávame i pitnú a technologickú vodu, prevádzkujeme neverejné vodovody a kanalizácie.

Pitná a technologická voda

Na území priemyselného areálu zabezpečujeme aj distribúciu pitnej a úžitkovej vody vlastnými zariadeniami. Pitná voda je odoberaná z verejného vodovodu Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. a je pravidelne kontrolovaná. Technologickú vodu dodávame hlavne pre prevádzku paroplynového cyklu (PPC) a taktiež pre veľkých odberateľov.

Odpad a kanalizácia

Zabezpečujeme odvádzanie odpadových vôd splaškovou a jednotnou kanalizáciou.

Vlastníme a prevádzkujeme sieť splaškovej a dažďovej kanalizácie v Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici. Splaškovou kanalizáciou odvádzame splaškové odpadové vody vznikajúce v areáli do verejnej kanalizácie Považskej vodárenskej spoločnosti. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch odvádzame samostatnou dažďovou kanalizáciou a čistíme ich od usaditeľných a plávajúcich látok a olejových roztokov.

Naši pracovníci sa starajú o vodovody a kanalizácie v Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici, o ich chod a funkčnosť, vykonávajú ich údržbu, opravy, zabezpečujú montáž overených určených meradiel – vodomerov a plynomerov.

Viac