Práva dotknutých osôb

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, môžete tak urobiť prostredníctvom nášho „Formulára pre uplatnenie práv dotknutých osôb“, a to e-mailom na  gdpr@gge.sk. Ak máte práva?

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním takéhoto odvolania súhlasu na e-mail: gdpr@gge.sk s uvedením, pre ktoré konkrétne účely dotknutá osoba súhlas so spracúvaním jej osobných údajov odvoláva, a to vyznačením žiadosti v našom vzore „Formulára pre uplatnenie práv dotknutých osôb“. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky.

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu

Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných ponúk). V takomto prípade prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.